Tống thị thuỳ

Phục vụ nhà hàng,bán hàng,dọn dẹp

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN