Tìm Hồ sơ ứng viên

BÙI THỊ SÁU

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Thời gian cập nhật:  2024-05-27 11:46:11 Tải CV Dowdload CV có sẵn Click xem full thông tin của ứng viên này

Thông tin cá nhân
Email Số điện thoại Tỉnh/TP
Buisau0511@gmail.com 0974 575 986 Hà Nội
Ngày sinh Tình trạng hôn nhân Địa chỉ
20/6/1988 Đã có gia đình Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin chung
Vị trí mong muốn Chiều cao Cân nặng Tỉnh/TP
KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội
Mức lương Mon muốn Trình độ học vấn Kinh nghiệm
20 - 25 triệu  Đại học
Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Evertech Việt Nam (06/2021 - 06/2024)

Lĩnh vực hoạt động: Thương mại/dịch vụ ngành tự động hóa (Các dự án nhà nước) Kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng/ Tài chính

 

1. Công tác tài chính

 

 Tổ chức bộ máy, chỉ đạo điều hướng công tác tài chính phù hợp tình hình hoạt

 

động kinh doanh của công ty.

 

 Kiểm soát hệ thống chi phí, sổ sách, chứng từ kế toán, nhập xuất hàng hoá trong

 

Công ty.

 

 Phân tích và tham mưu cho ban giám đốc về các chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính

 

thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 Xây dựng cơ chế, quy trình nghiệp vụ về tài chính và quản lý tài chính của Công

 

ty

 

 Lập kế hoạch thu - chi tài chính năm, quý, tháng, tuần trên cơ sở kế hoạch sản xuất

 

kinh doanh

 

 Làm việc với ngân hàng về việc huy động vốn , hạn mức tín dụng.

 

 Đề xuất các biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả

 

2. Công tác kế toán

 

 Kiểm soát và Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC pháp luật về thuế

 

Việt Nam hiện hành

 

 Thực hiện báo cáo tháng về bộ máy kế toán của Công ty theo yêu cầu của Giám

 

đốc

 

 Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, Kiểm tra kiểm soát các hồ sơ thanh quyết

 

toán.

 

 Xây dựng môi trường làm việc và quan hệ với các bộ phận, phòng ban trong Công

 

ty, tạo nền tảng thống nhất để cùng nhau thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh

 

doanh của Công ty

 

 Tối ưu chi phí

 

3. Xây dựng – lên kế hoạch:

 

 Lập báo cáo, chuẩn bị số liệu báo cáo tuần, tháng, quý, năm

 

 Lập kế hoạch dòng tiền năm, quý, tháng, tuần

 

 Lên kế hoạch chi phí tháng, quý, năm

 

 Định kỳ hàng quý, hàng năm phân tích tính hiệu quả các hoạt động kinh doanh

 

 Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

 

 Làm việc với các đoàn thanh, kiểm tra về lĩnh vực mình quản lý, đã qua lần quyết

 

toán thuê cho 7 năm tài chính

 

Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt (10/2017 - 08/2020)Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật IBS SE (10/2020 - 06/2021)

Lĩnh vực hoạt động: Thương mại/dịch vụ (Các dự án nhà nước) Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng/ Tài chính

 

 Kiểm soát và Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC pháp luật về thuế

 

Việt Nam hiện hành

 

 Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (Ủy nhiệm chi, rút tiền, nộp tiền, hồ sơ

 

hạn mức bảo lãnh), Kiểm tra kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán.

 

 Lập kế hoạch thu – chi, kế hoạch dòng tiền năm, quý, tháng, tuần

 

 Tối ưu chi phí

 

 Làm việc với ngân hàng về hồ sơ tín dụng : Hạn mức, các khoản vay

 

 Lập báo cáo, chuẩn bị số liệu báo cáo tuần, tháng, quý, năm

 

 Định kỳ hàng quý, hàng năm phân tích tính hiệu quả các hoạt động kinh doanhTổ chức lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

 

Lĩnh vực hoạt đông: Thương mại/dịch vụ/ phần mềm (Các dự án nhà nước) Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng -Tài chính/ Phó phòng kế toán

 

1. Công tác tài chính

 

 Tổ chức bộ máy, chỉ đạo điều hướng công tác tài chính phù hợp tình hình hoạt

 

động kinh doanh của công ty.

 

 Kiểm soát hệ thống chi phí, sổ sách, chứng từ kế toán, nhập xuất hàng hoá trong

 

Công ty.

 

 Phân tích và tham mưu cho ban giám đốc về các chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính

 

thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 Xây dựng cơ chế, quy trình nghiệp vụ về tài chính và quản lý tài chính của Công

 

ty.

 

 Lập kế hoạch thu - chi tài chính năm, quý, tháng, tuần trên cơ sở kế hoạch sản

 

xuất kinh doanh.

 

 Làm việc với ngân hàng về việc huy động vốn , hạn mức tín dụng.

 

 Đề xuất các biện pháp sử dụng vốn có hiệu quảĐề xuất các biện pháp sử dụng vốn

 

có hiệu quả.

 

2. Công tác kế toán

 

 Phân công công việc trực tiếp cho từng nhân viên, kiểm tra giám sát quá trình, kết

 

quả hoàn thành của từng nhân viên thuộc BP tài chính kế toán.

 

 

Công ty TNHH truyền thông ANT Việt Nam (02/2014 - 09/2017)Công ty Cổ Phần Đồ Gỗ Nội Thất Hồng Dương (09/2009 - 05/2011)

 Triển khai nghiệp vụ kế toán tới từng nhân viên, theo dõi tiến độ, hiệu quả công

 

việc, xem xét, đánh giá và đưa ra giải pháp thực hiện công việc đó.

 

 Thực hiện báo cáo tuần, báo cáo tháng về bộ máy kế toán của Công ty theo yêu

 

cầu của Giám đốc

 

 Kiểm soát và Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC pháp luật về thuế

 

Việt Nam hiện hành;

 

 Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (Ủy nhiệm chi, rút tiền , nộp tiền, hồ sơ

 

hạn mức bảo lãnh), Kiểmtra kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán.

 

 Xây dựng môi trường làm việc và quan hệ với các bộ phận, phòng ban trong Công

 

ty, tạo nền tảng thốngnhất để cùng nhau thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh

 

của Công ty.

 

 Tối ưu chi phí

 

2. Xây dựng – lên kế hoạch:

 

 Lập báo cáo, chuẩn bị số liệu báo cáo tuần, tháng, quý, năm

 

 Lập kế hoạch dòng tiền năm, quý, tháng, tuần

 

 Lên kế hoạch chi phí tháng, quý, năm

 

 Định kỳ, hàng quý, hàng năm phân tích tính hiệu quả các hoạt động kinh doanh

 

 Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

 

 Làm việc với các đoàn thanh, kiểm tra về lĩnh vực mình quản lý, đã qua lần quyết

 

toán thuê cho 6 năm tài chính

 

Kế toán tổng hợp

 

 Kiểm soát và Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC pháp luật về thuế

 

Việt Nam hiện hành;

 

 Thực hiện báo cáo tháng về bộ máy kế toán của Công ty theo yêu cầu của Giám

 

đốc

 

 Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (Ủy nhiệm chi, rút tiền , nộp tiền), Kiểm

 

tra kiểm soát các hồ sơthanh quyết toán.

 

 Lập báo cáo, chuẩn bị số liệu báo cáo tuần, tháng, quý, năm

 

 Lập kế hoạch thu - chi, kế hoạch dòng tiền

 

 Tối ưu chi phí

 

 Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

 

Nhân viên kế toán

 

 Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (Ủy nhiệm chi, rút tiền , nộp tiền), Kiểm

 

tra kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán.

 

 Lập kế hoạch thu - chi, kế hoạch dòng tiền

 

 Thực hiện báo cáo tháng về bộ máy kế toán của Công ty theo yêu cầu của Giám

 

đốc

 

 Nhập hàng, kiểm soát, quản lý kho ( báo cáo xuất nhập tồn kho) - Chấm công, tính

 

lương 

 

Hình thức làm việc Nghề nghiệp Địa điểm làm việc
Fulltime  Kế toán doanh nghiệp Cầu Giấy
Kỹ năng cức & mềm Link FB Giới thiệu bản thân
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thờigian Linh hoạt, trách nhiệm, chủ động Sử dụng thành tạo các ứng dụng tin họcVP như word, excel Sử dụng thành thạo PM kế toán MISAFAST


 


Click vào đây chát fb với ứng viên này
Ngắn hạn: Xây dựng, cải tiến hệthống tài chính kế toán của Công tymột cách tối ưu đem lại lợi ích chodoanh nghiệp Dài hạn: Trở thành giám đốc tài chinh trong vòng 4 năm tới


 

Địa điểm tìm việc:

Nguyễn Văn Minh

  • Xây dựng, Thiết kế xây dựng, Kết cấu bê tông, kết cấu lắp ghép thép
  • Toàn Quốc

  • 2024-07-08 09:19:23

  • Xem chi tiết Tải CV

Nguyễn phạm bảo anh

Trịnh Thị Vân

Tống thị thuỳ

NGUYỄN VĂN DŨNG

  • Công việc bán hàng, pha chế đồ uống, làm bánh mì, công việc tự do; ở cửa hàng, công ty nhỏ
  • Hà Nội

  • 2024-06-08 17:37:46

  • Xem chi tiết Tải CV

LƯU LONG HẢI

Ngọc Sơn

PHẠM BÍCH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

TRẦN HOÀNG KHÁNH NGÂN

PHẠM XUÂN HIẾU

TRẦN THÚY NGA

Lăng Thị Yến

BÙI THỊ SÁU

TRẦN HUỲNH TRÂM

Nguyễn Thủy

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TRẦN ANH TUẤN

Dương Thị Thanh Thảo

Phạm Thị Thu Hoài

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Đình Minh

NGÔ MẠC DIỆU LINH

HUỲNH PHƯƠNG NGÂN

ĐỖ THỊ HƯƠNG

Vũ Thùy Trang

Trần Thị Như Ngọc

Trần Thị Như Ngọc

Phạm Thị Nga