Ngọc Sơn

Nhân viên tài chính - Kế toán

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Với sự am hiểu, học hỏi, tìm tòi về kiến thức lĩnh vực tài chính - kế toán, luôn cập nhập những tin tức mới nhất về thị trường, chính sách nhà nước, tôi mong muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - kế toán." 
 

CÁC KỸ NĂNG

Kiểm Soát Chi Phí Tuân Thủ Quy Trình

 

Làm Việc Chịu Áp Lực Cao 
 

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Đã có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tài chính-Kế toán

 

Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam

 

06/2017 - Hiện Tại (6 năm 11 tháng)

 

Kế toán tổng hợp

 

- Theo dõi quá trình kinh doanh có phát sinh các nghiệp vụ, giao dịch

 

và các chứng từ pháp lý và hoàn thành các nghiệp vụ đó

 

- Nhận biết và tiếp nhận các chứng từ gốc có liên quan tới các giao

 

dịch

 

- Thu thập, xử lý các thông tin hay số liệu kế toán cũng như các

 

chứng từ kế toán dựa vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 

- Giám sát, kiểm tra luân chuyển hàng tồn kho

 

- Tổng kết hóa đơn đầu ra – vào của từng tháng

 

- Báo cáo doanh thu hóa đơn đầu ra và chi phí hóa đơn đầu vào hàng

 

tháng

 

- Đưa ra các phương án tính toán và báo cáo cho lãnh đạo về doanh

 

thu và chi phí hàng tháng, đi kèm là các kế hoạch dự kiến thuế GTGT,

 

thuế TNDN

 

- Kiểm tra, tổng kết những chi phí quản lý doanh nghiệp hàng tháng,

 

lập bảng thống kê các hóa đơn đầu vào hàng tháng để hạch toán

 

vào các tài khoản

 

- Theo dõi, kiểm tra hợp đồng thuê văn phòng của công ty

 

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi

 

tiết

 

Kế toán thuế

 

- Theo dõi hợp đồng thuê tài sản, kê khai tờ khai, nộp thuế thuê tài

 

sản

 

- Kê khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo hàng quý, năm.

 

- Tham gia chuẩn bị hồ sơ, nộp tờ khai, làm việc với sở ban ngành

 

để hoàn thuế cho các dự án đầu tư

 

Kế toán công nợ

 

- Kiểm tra những chứng từ khi lập thủ tục thu chi

 

- Lập phiếu thu và chi dựa trên biểu mẫu cho thủ quỹ làm căn cứ để

 

thực hiện chi tiền

 

- Gửi chứng từ như phiếu thu, chi đến những bộ phận có liên quan

 

- Giám sát và theo dõi những những khoản tạm ứng của nội bộ công

 

ty

 

- In báo cáo quỹ và sổ tiền mặt

 

- Đối chiếu với thủ quỹ về tồn quỹ cuối ngày và tồn quỹ tiền mặt

 

- Lập chiếu nộp ngân sách – ngân hàng

 

- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự…

 

- Nhận phiếu nhập – xuất kho hay bản sao hóa đơn để thực hiện

 

thanh toán

 

- Đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ của công ty và khách

 

hàng hàng tháng và lập lịch thanh toán công nợ của khách hàng

 

- Tính số công nợ phát sinh mỗi tháng và lập giấy báo thanh toán

 

công nợ

 

- Lập báo cáo và theo dõi số dư công nợ của công ty thẽo mỗi đối

 

tượng định kỳ hoặc đột xuất hoặc là định kỳ theo yêu cầu của cấp

 

trên

 

- Thu chi tiền mặt hoặc tạm ứng tiền mặt định kỳ hàng tuần và đối

 

chiếu với số dư tiền mặt…

 

- Thực hiện đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ hiệu quả, nhắc

 

nhở thanh toán công nợ…

 

Chuyên viên tài chính doanh nghiệp

 

- Nắm bắt các hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

 

- Báo cáo các chỉ số tài chính và đưa ra đề xuất giúp công ty tối ưu

 

dòng tiền;

 

- Phụ trách, quản lý các hoạt động giao dịch và cho thuê;

 

- Phối hợp làm việc với chuyên gia tài chính, luật sư, cơ quan quản

 

lý,...

 

- Thực hiện cung cấp Hồ sơ cho Ngân hàng để phát hành các Bảo

 

lãnh: Tạm ứng, thực hiện, bảo hành, dự thầu, thanh toán…;

 

- Thực hiện giải ngân ngắn hạn, theo dõi nợ đến hạn

 

- Theo dõi dòng tiền của từng gói thầu/ Dự án để đôn đốc việc thu

 

hồi công nợ;

 

- Tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu kế toán, tài chính để phục vụ

 

làm báo cáo quản trị;

 

- Phối hợp phòng ban khác so sánh đánh giá tình hình thực hiện kế

 

hoạch sản xuất kinh doanh năm trước, để lập kế hoạch năm tiếp

 

theo;

 

- Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo 
 

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

15 - 20 triệu