Nguyễn Thị Tin

nhân viên kế toán

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN